Ogłoszenie
15.05.2023

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na świadczenie usług edukacyjnych w Muzeum POLIN

Wnętrze Muzeum POLIN
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Informujemy, że Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłasza zamówienie na świadczenie usług edukacyjnych w postaci oprowadzania po wystawie stałej, wystawach czasowych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz edukacyjnego oprowadzania grup po przestrzeni miejskiej, prowadzenie warsztatów i innych form zajęć edukacyjnych stacjonarnie i w formie online.

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi edukacyjnego oprowadzania grup po wystawie stałej, wystawach czasowych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz w przestrzeni miejskiej w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na dwie części, przy czym:

 • Część 1 zamówienia dotyczy usługi w języku polskim w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia  2023 r.
 • Część 2 zamówienia dotyczy usługi w języku obcym w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia  2023 r. w języku obcym (innym niż j. polski).

Sposób składania ofert:

Ofertę składa się na formularzu oferty dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Zał. 1B i/lub 2B) lub formularz oferty dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub osoby prawnej Zał. 1A i/lub 2A) – stanowiących załączniki do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. 

UWAGA: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

Formularz ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę bądź osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

Oferty mogą być składane: 

Osobiście lub za pomocą operatora pocztowego w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin tj. ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa lub poprzez przesłanie skanu wypełnionej i podpisanej oferty na adres e-mail: [email protected]

UWAGA: W przypadku ofert wysłanych mailem Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym. Zamawiający dopuszcza także przesłanie cyfrowego odwzorowania odręcznie podpisanej oferty (skan - przy czym za podpisaną ofertę nie zostanie uznana oferta z podpisem wykonanym w pliku Word lub w programie Paint albo innym programie tego rodzaju), Zamawiający będzie wymagał załączenia do umowy oryginału takiej oferty. 
 
Oferty mogą być składane do dnia 23.05.2023 godz. 16:00.

Zamawiający informuje, że wszelkie oferty, które wpłyną po ustaniu tego terminu zostaną odrzucone.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych o usługach z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: Przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej.

Więcej szczegółów dotyczących zamówienia można znaleźć w poniższych załącznikach.

Załączniki:
 • Skan ogłoszenia o udzielanym zamówieniu
  Pobierz plik 240.53 KB / PDF
 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - plik dostępny
  Pobierz plik 27.78 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 1A. Formularz ofertowy dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospod. lub osoby prawnej cz. 1 - plik dostępny
  Pobierz plik 20.98 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 1B. Formularz ofertowy dla osoby fizycznej cz. 1, j. polski - plik dostępny
  Pobierz plik 26.87 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 2A. Formularz ofertowy dla osoby fiz. prowadzącej działalność gospod. lub osoby prawnej cz. 2, j. obcy - plik dost
  Pobierz plik 29.83 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 2B. Formularz ofertowy dla osoby fizycznej cz. 2 - plik dostępny
  Pobierz plik 21.09 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 3. Istotne postanowienia umowy - plik dostępny
  Pobierz plik 32.81 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 4. RODO - plik dostępny
  Pobierz plik 18.09 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT