Grupa osób na spotkaniu. W tle rzutnik.
fot. Magda Starowieyska
Edukacja

Szkolenia dla grup zawodowych – archiwum działań

Rola muzeum w współtworzeniu dyskursu równościowego

Muzeum Historii Żydów Polskich jest nowoczesną instytucją, której celem jest stworzenie programów, skłaniających odbiorców do refleksji i krytycznego spojrzenia na przeszłość. Odwołując się do ponad tysiącletniej historii polskich Żydów, mówi o kluczowych kwestiach związanych ze współistnieniem grup mniejszościowych i większościowych. Dzięki polifonii narracji, społeczna i kulturowa historia mniejszości żydowskiej, uwzględniająca wielopłaszczyznowość istnienia tej grupy na ziemiach polskich, pokazuje zarówno jej trudne jak i pozytywne aspekty.

Przeszłość i teraźniejszość społeczności żydowskiej żyjącej na terenach Polski jest opowieścią, ukazującą sposób, w jaki polscy Żydzi funkcjonowali w ramach zmieniających się realiów historycznych. Pokazując mechanizmy współistnienia, ale także stereotypizacji, narracja muzealna porusza tematy aktualne również dla współczesnej rzeczywistości społecznej.

Zestawienie intensywności procesów dawnego polskiego państwa wielokulturowego, wieloreligijnego, wieloetnicznego z bieżącą problematyką społeczną, pozwala na dostrzeżenie przeszłych procesów w zaktualizowanym kontekście. Globalizacja, migracje i ruchy emancypacyjne grup mniejszościowych, prowadzą do reinterpretacji istniejących klasyfikacji społecznych. Niepokój wywołany zmianami społecznymi skutkuje nasileniem postaw dyskryminacyjnych przedstawicieli grup większościowych wobec „obcych-innych”.

Muzeum Historii Żydów Polskich chce aktywnie włączać się w tworzenie dyskursu równościowego. Jednym z podejmowanych przez instytucję działań, jest zainicjowanie projektu szkoleń skierowanych do grup zawodowych. Poprzez ukazania kulturowego, społecznego, politycznego i ekonomicznego sposobu funkcjonowania grup mniejszościowych w Polsce, Muzeum pragnie podkreślić znaczenie działań zapobiegających dyskryminacji i wpływ aktywnych postaw wdrażających zachowania równościowe na zmianę rzeczywistości społecznej.

Zapraszając do współpracy przedstawicieli grup zawodowych, Muzeum chce stworzyć platformę wymiany opinii i wspólnej refleksji nad codziennymi wyzwaniami dotyczącymi wdrażania reguł równościowych w środowisku zawodowym. Poprzez poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych związanych z ochroną mniejszości, zwiększenie świadomości charakteru działań tworzących łańcuch dyskryminacji, jak i wspólne wypracowanie rekomendacji konkretnych działań równościowych, Muzeum chce wzmocnić kapitał społeczny grup zawodowych.

Cele projektu szkoleniowego

  • Poszerzenie wiedzy z zakresu działań antydyskryminacyjnych i regulacji prawnych towarzyszących ich wdrażaniu.
  • Wzmocnienie postaw przeciwdziałania dyskryminacji przedstawicieli różnych grup zawodowych w proces budowania pomostowego kapitału społecznego.
  • Rozwinięcie kompetencji reagowania na zachowania dyskryminacyjne.
  • Wskazanie narzędzi i metod wzmacniających działania równościowe.

Inicjatorka projektu: Dr Kamila Dąbrowska

Koordynatorka projektu: Dagmara Mańka-Wizor

Partnerzy projektu:

Partnerzy projektu - logotypyAnne Frank HouseKazerne Dossin

Centrum Żydowskie w OświęcimiuFundacja Dialog Pheniben

Realizacja projektu możliwa dzięki wsparciu:

Boeing - logotyp

Foundation Remembrance Responsibility Furute