Muzeum

Regulamin Miejsca edukacji rodzinnej "U króla Maciusia"

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady wstępu i pobytu w Miejscu edukacji rodzinnej „U króla Maciusia” (zwanym dalej „MER”), znajdującego się w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (zwanym dalej: „Muzeum”) z siedzibą w Warszawie (00-157), przy ul. Anielewicza 6, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 89/2014.
 2. MER składa się z dwóch sal, toalety przeznaczonej dla dzieci oraz przestrzeni kawiarnianej i zaplecza biurowego i technicznego.
 3. MER jest przeznaczony dla dzieci do 10 roku życia. Dzieci powyżej 10 roku życia mogą przebywać w przestrzeni MER za zgodą pracownika MER.
 4. Użytkownikami MER są dzieci wraz z pełnoletnimi opiekunami (zwani dalej łącznie: „Użytkownikami”).
 5. Muzeum nie świadczy usługi opieki nad dziećmi. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą ich pełnoletni opiekunowie.
 6. W MER może przebywać jednocześnie maksymalnie 250 osób.
 7. Osoby nieupoważnione oraz osoby dorosłe niesprawujące opieki nad dziećmi nie mają prawa wstępu do MER.
 8. W trakcie wizyty w MER użytkownicy mogą opuścić salę, a następnie do niej wrócić.
 9. W MER odbywają się następujące typy zajęć:
  • czas wolnych zabaw – weekendowe animacje w wyznaczonych godzinach pod opieką animatora i z wykorzystaniem zabawek edukacyjnych, gier, obszernej biblioteki;
  • warsztaty rodzinne i wydarzenia specjalne – organizowane zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie www.polin.pl/ukrolamaciusia;
  • warsztaty dla grup zorganizowanych m.in. przedszkoli organizowane zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie www.polin.pl/przedszkole;
  • półkolonie;
  • inne wydarzenia edukacyjne.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia MER, Muzeum i kas są podawane do wiadomości na stronie internetowej www.polin.pl.

§ 2. Sprzedaż, ważność biletów i zwroty

 1. Korzystanie z oferty MER jest możliwe:
  • w przypadku wolnych zabaw – na podstawie bezpłatnej wejściówki pobieranej w kasie biletowej Muzeum, obowiązującej w dniu wizyty w godzinach wolnych zabaw;
  • w przypadku wydarzeń bezpłatnych – na podstawie bezpłatnej wejściówki do pobrania w kasie biletowej Muzeum lub online na stronie internetowej www.bilety.polin.pl; wejściówka obowiązuje zgodnie ze wskazaną na niej datą i godziną;
  • w przypadku wydarzeń odpłatnych – na podstawie biletu zakupionego w kasie biletowej Muzeum lub online na stronie internetowej www.bilety.polin.pl; bilet ważny zgodnie ze wskazaną na nim datą i godziną.
 2. Bezpłatna wejściówka lub bilet wstępu nie uprawniają do wejścia na wystawę stałą lub wystawy czasowe Muzeum oraz na inne biletowane wydarzenia programowe.
 3. Aktualny cennik biletów znajduje się na stronie internetowej Muzeum oraz w kasach.
 4. Zakup biletów oraz rezerwacja miejsc na wydarzenia jest możliwa pod warunkiem dostępności miejsc.
 5. Kasa przyjmuje płatność w polskich złotówkach oraz akceptuje karty płatnicze – informacja o obsługiwanych rodzajach kart dostępna jest przy stanowiskach sprzedaży biletów oraz na stronie internetowej www.polin.pl.
 6. Zakupione i niewykorzystane bilety można zwrócić nie później niż do 3 dni przed datą wizyty.
 7. W przypadku opłacenia biletów i niezwrócenia ich w terminie 3 dni przed terminem wydarzenia, bilety nie podlegają zwrotowi i uznaje się je za sprzedane.
 8. Wszystkie kwestie związane z zakupem biletów, pobieraniem bezpłatnych wejściówek i zwrotami szczegółowo reguluje Regulamin sprzedaży biletów i zwiedzania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dostępny na stronie internetowej www.polin.pl oraz www.bilety.polin.pl.
 9. Zapisy na warsztaty dla grup zorganizowanych oraz wybrane wydarzenia dokonywane są drogą mailową - zgodnie z informacją dostępną w ofercie wydarzenia.

§ 3. Zasady pobytu w MER

 1. Na czas przebywania na terenie MER, Użytkownicy zobowiązani są do zmiany lub zdjęcia obuwia bądź do poruszania się w skarpetkach. Do przechowywania obuwia służą szafki, które znajdują się przy wejściu do MER.
 2. Okrycia wierzchnie, duże bagaże oraz wózki dziecięce należy pozostawić w szatni muzeum, przy czym wózki dziecięce mogą zostać zabezpieczone przy wejściu do MER.
 3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
 4. W MER obowiązuje całkowity zakaz:
  • spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających;
  • palenia wyrobów tytoniu oraz ich pochodnych, w tym papierosów elektronicznych.
 5. Spożywanie posiłków oraz napojów dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonej strefie kawiarnianej. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, jedzenie gorących posiłków może odbywać się wyłącznie za zgodą pracownika MER.
 6. W MER obowiązują zasady zachowania spisane i udostępnione wszystkim użytkownikom.
 7. Na terenie MER zabronione jest wykazywanie agresywnych postaw oraz stosowanie przemocy fizycznej i słownej.
 8. Obowiązek dopilnowania prawidłowego zachowania dzieci spoczywa na opiekunie dziecka.
 9. Dzieci nie mogą pozostawać bez nadzoru opiekuna.
 10. Pracownik lub współpracownik MER odpowiada za właściwy tok prowadzonych zajęć i wydarzeń.
 11. Podczas zabawy należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników lub współpracowników MER.
 12. Pracownik lub współpracownik MER może żądać opuszczenia MER przez użytkowników, a w szczególności przez osoby naruszające Regulamin lub ogólnie przyjęte normy zachowania, osoby stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników oraz stwarzające ryzyko uszkodzenia stanowisk znajdujących się na terenie MER. W przypadku wyproszenia użytkowników z powodu naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, koszty zakupu biletów nie zostaną zwrócone.
 13. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu lub stwarzających zagrożenie dla innych gości. Nie przysługuje wówczas zwrot kosztów biletu.
 14. Ze stanowisk należy korzystać w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 15. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, w tym uszkodzenia stanowisk i stałych elementów wystroju MER na zasadach ogólnych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w kodeksie cywilnym.
 16. Opiekun dziecka przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z MER zgodnie z jego przeznaczeniem wymaga aktywności ruchowej dziecka, co może się wiązać z ryzykiem wystąpienia u dziecka stłuczeń, zadrapań i innych urazów będących następstwem upadków, potknięć, zderzeń i innych podobnych przypadkowych zdarzeń. Wyżej wymienione ryzyka mogą powstać mimo dołożenia przez Muzeum wszelkich starań w zapewnieniu bezpiecznej przestrzeni dla dzieci oraz certyfikowania wszystkich stanowisk MER pod względem dopuszczenia do użytkowania przez dzieci. Każdy opiekun jest zobowiązany do własnej, samodzielnej oceny ryzyka zabawy podopiecznego/ podopiecznych, adekwatnej do wieku, stanu zdrowia oraz stopnia rozwoju podopiecznego/ podopiecznych. Mimo możliwości wystąpienia powyższego ryzyka, opiekun może wyrazić zgodę na korzystanie przez dziecko z MER, a jednocześnie zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności i wzmożonej pieczy nad dzieckiem w trakcie przebywania w MER i uczestnictwa w warsztatach.
 17. Użytkownik jest zobowiązany zgłaszać pracownikom MER wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia MER, jak również nieszczęśliwe zdarzenia losowe, wypadki lub zachowania osób trzecich stwarzające zagrożenie w MER.

§ 4. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie rezerwacji online jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157) ul. Anielewicza 6.
 2. W Muzeum został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email [email protected], lub telefonicznie tel. 22 471 03 41.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania przez użytkowników z MER na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27b kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania MER mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz Muzeum badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności oraz organy uprawnione do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z funkcjonowania i działalności MER . W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania przez Muzeum treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych wycofanie zgody powinno mieć formę pisemną na adres (Warszawa 00-157, ul. Anielewicza 6) lub elektronicznej (wiadomość email na adres [email protected]).
 8. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podmiot danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdyby osoba, która przekazała dane uznała, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowane.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu skorzystania z MER . Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości skorzystania z  MER.
 12. Korzystania z  MER  jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie przez Muzeum, bądź na jego zlecenie, wizerunku Użytkownika. Użytkownik tym samym wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku na zasadach opisanych w Regulaminie.
 13. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku we wszelkich materiałach wydawanych i rozpowszechnianych, w każdej formie lub technice, w tym w formie fotografii, w Internecie, w wydawnictwach Muzeum w celu promocji działalności statutowej Muzeum, w tym do zamieszczenia na stronie internetowej Muzeum oraz profilu Muzeum na portalach społecznościowych oraz na rozpowszechnienie wizerunku w celu promocji MER poprzez zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej Muzeum, materiałach i kanałach online oraz we wszelkich drukowanych materiałach promocyjnych związanych z Muzeum. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z MER.

§ 5. Wizerunek

Muzeum zastrzega, że niektóre wydarzenia organizowane w MER mogą być rejestrowane (nagrywane, fotografowane, filmowane lub w inny sposób utrwalane) przy pomocy urządzeń służących do utrwalania dźwięku i/ lub obrazu, o czym Użytkownicy zostaną uprzedzeni. Dalszy udział w wydarzeniu oznacza zgodę na utrwalenie wizerunku i wypowiedzi Użytkowników. Materiały zawierające wizerunek i wypowiedzi Użytkowników, mogą zostać wykorzystanie przez Muzeum do celów informacyjnych oraz promocyjnych związanych z działalnością MER, w szczególności opublikowane w publikacjach, informacjach i materiałach oraz na stronach internetowych Muzeum. W razie niewyrażenia zgody na rejestrację wizerunku i wypowiedzi, Użytkownikowi przysługuje zwrot całości kwoty biletu.

§ 6. Postanowienia końcowe

Kupując lub pobierając darmowy bilet do MER, opiekun w imieniu własnym i swojego podopiecznego/ podopiecznych akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Zakupienie biletu wstępu lub pobranie darmowej wejściówki do MER jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum www.polin.pl oraz w MER.

Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności MER, jego oferty programowej oraz obsługi można zgłaszać w szczególności w kasach, oraz mailowo na adres [email protected].

W przypadku, gdy dla danego wydarzenia lub grupy wydarzeń istnieje odrębny regulamin, jego postanowienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego regulaminu.