Muzeum

Regulamin Miejsca edukacji rodzinnej "U króla Maciusia"

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wstępu i pobytu w Miejscu edukacji rodzinnej "U króla Maciusia" (zwanym dalej "MER"), znajdującego się w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (zwanym dalej: "Muzeum") z siedzibą w Warszawie (00-157), przy ul. Anielewicza 6, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 89/2014.
 2. MER składa się z dwóch sal, toalety przeznaczonej dla dzieci oraz przestrzeni kawiarnianej i zaplecza biurowego i technicznego.
 3. MER jest przeznaczony dla dzieci do 10 roku życia. Dzieci powyżej 10 roku życia mogą przebywać w przestrzeni MER za zgodą pracownika lub współpracownika MER.
 4. Użytkownikami MER są dzieci wraz z pełnoletnimi opiekunami (zwani dalej łącznie: 
 5. "Użytkownikami").
 6. Muzeum nie świadczy usługi opieki nad dziećmi. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą ich pełnoletni opiekunowie.
 7. W MER może przebywać jednocześnie maksymalnie 250 osób.
 8. Osoby nieupoważnione oraz osoby dorosłe niesprawujące opieki nad dziećmi nie mają prawa wstępu do MER.
 9. W trakcie wizyty w MER Użytkownicy mogą opuścić salę, a następnie do niej wrócić.
 10. W MER odbywają się następujące typy zajęć:
  • czas wolnych, darmowych zabaw – weekendowe animacje w wyznaczonych godzinach pod opieką animatora i z wykorzystaniem zabawek edukacyjnych, gier, materiałów plastycznych i kreatywnych, obszernej biblioteki;
  • warsztaty rodzinne i wydarzenia specjalne – organizowane zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie www.polin.pl/ukrolamaciusia;
  • warsztaty dla grup zorganizowanych m.in. przedszkoli, organizowane zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie www.polin.pl/przedszkole;
  • półkolonie;
  • urodziny – organizowane zgodnie z ofertą zamieszoną na stronie www.polin.pl/pl/urodziny-u-krola-maciusia;
  • inne wydarzenia edukacyjne.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia MER, Muzeum i kas są podawane do wiadomości na stronie internetowej www.polin.pl.

§ 2. Sprzedaż, ważność biletów i zwroty

 1. Korzystanie z oferty MER jest możliwe: 
  • w czasie wolnych, bezpłatnych zabaw – bez konieczności wcześniejszej rezerwacji miejsc i pobierania wejściówek, wejścia w godzinach wskazanych na stronie internetowej www.polin.pl/pl/najblizszy-tydzien-u-krola-maciusia
  • w przypadku wydarzeń bezpłatnych – na podstawie bezpłatnej wejściówki do pobrania w kasie biletowej Muzeum lub online na stronie internetowej www.bilety.polin.pl; wejściówka obowiązuje zgodnie ze wskazaną na niej datą i godziną;
  • w przypadku wydarzeń odpłatnych – na podstawie biletu zakupionego w kasie biletowej Muzeum lub online na stronie internetowej www.bilety.polin.pl; bilet ważny zgodnie ze wskazaną na nim datą i godziną.
 2. Bezpłatna wejściówka lub bilet wstępu nie uprawniają do wejścia na wystawę stałą lub wystawy czasowe Muzeum oraz na inne biletowane wydarzenia programowe.
 3. Aktualny cennik biletów znajduje się na stronie internetowej Muzeum oraz w kasach.
 4. Zakup biletów oraz rezerwacja miejsc na wydarzenia jest możliwa pod warunkiem dostępności miejsc.
 5. Kasa przyjmuje płatność w walucie polskiej tj. PLN (polski złoty) oraz akceptuje karty płatnicze – informacja o obsługiwanych rodzajach kart dostępna jest przy stanowiskach sprzedaży biletów.
 6. Zakupione i niewykorzystane bilety można zwrócić nie później niż w terminie do 3 dni przed datą wizyty (bez uwzględniania daty wizyty).
 7. W przypadku opłacenia biletów i niezwrócenia ich w terminie 3 dni przed terminem wydarzenia, bilety nie podlegają zwrotowi i uznaje się je za sprzedane.
 8. Wszystkie kwestie związane z zakupem biletów, pobieraniem bezpłatnych wejściówek i zwrotami szczegółowo reguluje Regulamin sprzedaży biletów i zwiedzania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dostępny na stronie internetowej www.polin.pl oraz www.bilety.polin.pl.
 9. Zapisy na warsztaty dla grup zorganizowanych oraz wybrane wydarzenia dokonywane są drogą mailową – zgodnie z informacją dostępną w ofercie wydarzenia. 

§ 3. Zasady pobytu w MER

 1. Na terenie MER, Użytkownicy zobowiązani są do zmiany lub zdjęcia obuwia bądź do poruszania się w skarpetkach. Do przechowywania obuwia służą szafki, które znajdują się przy wejściu do MER.
 2. Okrycia wierzchnie, duże bagaże oraz wózki dziecięce należy pozostawić w szatni Muzeum, przy czym wózki dziecięce mogą zostać zabezpieczone przy wejściu do MER.
 3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
 4. W MER obowiązuje całkowity zakaz:
  • spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających;
  • palenia wyrobów tytoniowych oraz ich pochodnych, w tym papierosów elektronicznych.
 5.  Spożywanie posiłków oraz napojów dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonej strefie kawiarnianej. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, jedzenie gorących posiłków może odbywać się wyłącznie za zgodą pracownika MER.
 6. W MER obowiązują zasady zachowania, które zostały spisane i udostępnione wszystkim Użytkownikom.
 7. Zabronione są jakiekolwiek formy krzywdzenia takie jak np. krzyk, przemoc fizyczna, poniżanie.
 8. Obowiązek dopilnowania prawidłowego zachowania dzieci spoczywa na opiekunach dzieci.
 9. Dzieci nie mogą pozostawać bez nadzoru opiekuna.
 10. Pracownik lub współpracownik MER odpowiada za właściwy tok prowadzonych zajęć i wydarzeń.
 11. Podczas zabawy należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników lub współpracowników MER.
 12. Pracownik lub współpracownik MER może żądać opuszczenia MER przez Użytkowników, a w szczególności przez osoby naruszające Regulamin lub ogólnie przyjęte normy zachowania, osoby stwarzające zagrożenie dla innych Użytkowników oraz stwarzające ryzyko uszkodzenia stanowisk znajdujących się na terenie MER. W przypadku wyproszenia Użytkowników z powodu naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, koszty zakupu biletów nie zostaną zwrócone.
 13. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu lub stwarzających zagrożenie dla innych gości. Nie przysługuje wówczas zwrot kosztów biletu.
 14. Ze stanowisk należy korzystać w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 15. Użytkownicy zobowiązani są utrzymywać czystość i porządek podczas pobytu w MER.
 16. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, w tym uszkodzenia stanowisk i stałych elementów wystroju MER na zasadach ogólnych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w kodeksie cywilnym.
 17. Opiekun dziecka przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z MER zgodnie z jego przeznaczeniem wymaga aktywności ruchowej dziecka, co wiąże się z ryzykiem wystąpienia u dziecka drobnych stłuczeń, zadrapań i innych urazów będących następstwem np. upadków. Wyżej wymienione urazy mogą powstać pomimo dołożenia przez Muzeum wszelkich starań w zapewnieniu bezpiecznej przestrzeni dla dzieci. Opiekun jest zobowiązany do samodzielnej oceny ryzyka w czasie zabawy podopiecznego biorąc pod uwagę jego wiek, stan zdrowia oraz stopień rozwoju. Wyrażając zgodę na zabawę ruchową dziecka opiekun zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i wzmożonej uwagi.
 18. Użytkownik jest zobowiązany zgłaszać pracownikom MER wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia MER, jak również nieszczęśliwe zdarzenia losowe, wypadki lub zachowania osób trzecich stwarzające zagrożenie w MER.

§ 4. Rezerwacja urodzin

 1. Aktualna oferta urodzinowa wraz z cennikiem dostępna jest na stronie www.polin.pl/pl/urodziny-u-krola-maciusia.
 2. Wstępnej rezerwacji należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.polin.pl/pl/urodziny-u-krola-maciusia.
 3. Ostateczna rezerwacja terminu nastąpi po dokonaniu opłaty za pośrednictwem systemu do płatności elektronicznych, do którego link zostanie przesłany przez Muzeum po dokonaniu rezerwacji.
 4. Osoby, które pomyślnie zarezerwują i opłacą rezerwację terminu urodziny otrzymują potwierdzenie mailowe rezerwacji wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami organizacyjnymi.
 5. Rezygnacji z zarezerwowanego terminu urodzin można dokonać w terminie do 7 dni przed terminem urodzin (bez uwzględniania terminu urodzin) wówczas dokonana płatność zostanie zwrócona. Po upływie wskazanego terminu wpłata nie podlega zwrotowi.
 6. Opłaconego terminu urodzin nie można zamienić na inny termin. W takiej sytuacji należy zgłosić rezygnację z zarezerwowanego terminu (Muzeum dokona zwrotu wpłaconej opłaty, o ile rezygnacja zostanie zgłoszona w terminie wskazanym w Regulaminie), a następnie dokonać ponownej rezerwacji terminu i opłaty.
 7. Potrzebę wystawienia faktury VAT należy zgłosić w momencie dokonywania rezerwacji. W przypadku, gdy potrzeba wystawienia faktury VAT została zgłoszona w terminie późniejszym, Muzeum wystawi fakturę VAT tylko w przypadkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5. Wizerunek

Muzeum zastrzega, że niektóre wydarzenia organizowane w MER mogą być rejestrowane (nagrywane, fotografowane, filmowane lub w inny sposób utrwalane) przy pomocy urządzeń służących do utrwalania dźwięku, obrazu, o czym Użytkownicy zostaną uprzedzeni.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Kupując lub pobierając darmowy bilet do MER lub korzystając z darmowych zabaw w przestrzeni, opiekun w imieniu własnym i swojego podopiecznego / podopiecznych akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Opiekun odpowiedzialny za organizację urodzin zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym Regulaminem wszystkich uczestników przyjęcia urodzinowego.
 3. Uczestnicy przyjęcia urodzinowego zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum www.polin.pl oraz w MER.
 5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności MER, jego oferty programowej oraz obsługi można zgłaszać w szczególności w kasach, oraz mailowo na adres [email protected]l.
 6. W przypadku, gdy dla danego wydarzenia lub grupy wydarzeń istnieje odrębny regulamin, jego postanowienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.