Muzeum
24.02.2022

Historia nie kończy się nigdy // Історія ніколи не закінчується

Flaga Ukrainy
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Nad ranem, bez wypowiedzenia wojny, wojska rosyjskie napadły na swojego sąsiada. Choć wojna w tym regionie tliła się już od wielu lat, ginęli ludzie, wolna, niepodległa i demokratyczna Ukraina budowała konsekwentnie swoją niezależność, niepodległość i siłę. Dyktatorom nie sposób się z tym pogodzić.

Ukraina to piękny kraj, w którym przez siedem lat miałem przyjemność żyć i pracować. Poznałem tam fantastycznych ludzi, wielu z nich jest moimi przyjaciółmi. Dziś od bladego świtu niepokoję się o ich los.

W Muzeum POLIN, którego misją jest budowanie zrozumienia pomiędzy narodami i ludźmi, głęboko wierzymy, że ta część świata, tak okrutnie doświadczona w XX wieku, może i powinna być przestrzenią wolności i pokojowej koegzystencji ludzi różnych narodów, wyznań i światopoglądów. Nie możemy dopuścić, by demony przeszłości wróciły do Europy Wschodniej. Śledząc z najwyższym niepokojem doniesienia medialne, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie dla napadniętego kraju, deklarując również naszą gotowość do jego udzielenia. Myślami jesteśmy z naszymi braćmi i siostrami na Ukrainie. Z pracowniczkami i pracownikami instytucji, z którymi współpracowaliśmy w ostatnich latach – m.in. Muzeum Narodowego Tarasa Szewczenki, Ukraińskiego Centrum Badań nad Zagładą i wszystkich innych instytucji, które na przestrzeni lat okazały nam wielką pomoc i sympatię.

Solidaryzujemy się z osobami na Ukrainie, także z Ukraińcami i Ukrainkami mieszkającymi w Polsce – naszymi sąsiadami i sąsiadkami w Warszawie, osobami uczestniczącymi w naszych działaniach, ekspertami i ekspertkami, z którymi współpracujemy, i przyjaciółmi z Fundacji "Nasz Wybór" i ze Związku Ukraińców w Polsce.

24 lutego to czarny dzień dla Europy i świata. Zapisze się na kartach historii jako moment hańby agresora. Pamiętajmy jednak, że to także czarny dzień dla tych wszystkich Rosjan i Rosjanek, Białorusinów i Białorusinek, którzy walczą o wolność i demokrację, cierpiąc okrutne szykany i prześladowania.

Potępiamy agresję, nie narody. 
 
Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki z Ukrainy, Zespół Muzeum POLIN jest i będzie myślami z Wami.

Zygmunt Stępiński wraz z zespołem Muzeum POLIN

***

Вранці, без оголошення війни, російські війська напали на свого сусіда. Хоча війна в цьому регіоні тліла багато років, гинули люди, та вільна, незалежна і демократична Україна послідовно будувала свою суверенність, незалежність і силу. Диктатори нездатні з цим погодитися.

Україна – прекрасна країна, в якій мені було приємно жити і працювати протягом семи років. Я зустрів там чудових людей, багато з яких стало моїми друзями. Сьогодні від раннього світанку я переживаю за їхню долю.

У музеї POLIN, місія якого полягає в тому, аби будувати взаєморозуміння між народами й людьми, ми глибоко віримо, що ця частина світу, з її настільки жорстоким досвідом ХХ-го століття, може і повинна бути простором свободи та мирного співіснування людей різних націй, релігій та світоглядів. Ми не можемо дозволити демонам минулого повернутися до Східної Європи. Слідкуючи з великою стурбованістю за повідомленнями в ЗМІ, ми просимо всіх людей доброї волі підтримати атаковану країну, заявляючи також, що ми самі готові надати таку підтримку. Перебуваємо думками з нашими братами і сестрами в Україні, з працівниками та працівницями установ, з якими ми співпрацюємо протягом останніх років – у т.ч. Національним музеєм Тараса Шевченка, Українським центром вивчення історії Голокосту та всіх інших установ, які протягом багатьох років виявляли нам велику допомогу та симпатію.

Ми солідарні з людьми в Україні, а також з українцями та українками, котрі проживають у Польщі – нашими сусідами та сусідками у Варшаві, особами, що беруть участь у наших заходах, експертами та експертками, з якими ми співпрацюємо, та друзями з фонду «Наш вибір» та Об’єднання українців у Польщі.

24 лютого – чорний день для Європи та світу. Він увійде в історію як момент ганьби для агресора. Але пам’ятаймо, що це також чорний день для всіх тих росіян і росіянок, білорусів і білорусок, які борються за свободу і демократію, зазнаючи жорстких утисків і переслідувань.
Ми засуджуємо агресію, а не народи.

Дорогі приятелі та приятельки з України, команда музею POLIN є і буде думками з вами.
 
Зигмунт Стемпінський з командою музею POLIN