Edukacja

Ambasadorzy i Ambasadorki Muzeum POLIN: Regulamin

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Programie "Ambasadorki i Ambasadorzy Muzeum Historii  Żydów Polskich POLIN", realizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (dalej: "Regulamin")

§1.
Informacje o Programie

 1. Program "Ambasadorki i Ambasadorzy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN" zwany dalej "Programem" obejmuje działania związane z tworzeniem i utrzymaniem ogólnopolskiej sieci nauczycielek i nauczycieli, którzy wspierają Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w realizacji misji edukacyjnej.
 2. Program realizowany jest przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, zwane dalej "Organizatorem" lub "Muzeum".
 3. Celem Programu jest:
  1. budowa ogólnopolskiej sieci nauczycielek, nauczycieli i osób pracujących na polu edukacji, które podejmują działania z zakresu edukacji o historii polskich Żydów w swoich regionach;
  2. wspieranie przez Uczestników działań edukacyjnych realizowanych przez Muzeum poprzez ich opiniowane i promowanie w różnych regionach Polski;
  3. wzmocnienie relacji miedzy Uczestnikami Programu oraz umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń;
  4. pogłębienie wiedzy historycznej i kompetencji z zakresu edukacji międzykulturowej wśród Uczestników Programu;
 4. Program skierowany jest do:
  1. czynnych nauczycielek i nauczycieli przedmiotów humanistycznych i społecznych (jeżyk polski, historia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, filozofia, etyka, religia, języki obce, przedmioty artystyczne) z całej Polski, uczących na różnych etapach nauczania (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, szkota podstawowa, szkota ponadpodstawowa), zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych;
  2. konsultantek i konsultantów metodycznych;  osób pracujących w regionalnych ośrodkach doskonalenia nauczycieli;
  3. osób zaangażowanych w lokalne działania edukacyjne poprzez pracę w regionalnych ośrodkach kultury, instytucjach miejskich i pozarządowych realizujących działania edukacyjne.
 5. Siec Ambasadorek i Ambasadorów obejmuje od 40 do 70 Uczestników, od 1 do 6 Ambasadorów w każdym województwie, z wyjątkiem województwa mazowieckiego, gdzie Uczestników może być więcej.
 6. Program trwa dwa lata dla każdego z Uczestników od momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 7. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia współpracy z wybranymi Uczestnikami Programu na kolejne lata.

§2.
Rekrutacja do Programu

 1. Muzeum systematycznie prowadzi otwarte rekrutacje do Programu.
 2. Rekrutacja otwarta do Programu przebiega poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego, który jest zamieszczany na stronie www.polin.pl i odesłanie go, wraz ze wskazanymi w ogłoszeniu o rekrutacji załącznikami, na adres i w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 3. Kryteria przyjęcia do Programu są każdorazowo następujące:
  1. przygotowane merytoryczne do uczestnictwa w Programie (wiedza dotycząca historii i kultury polskich Żydów)
  2. doświadczenie w realizacji działań edukacyjnych związanych z historią i kulturą polskich Żydów, w tym doświadczenie w tworzeniu scenariuszy lekcji i materiałów edukacyjnych z zakresu ww.  tematyki;
  3. doświadczenie w prowadzeniu działań w lokalnej społeczności;
  4. gotowość do podejmowania działań wspólnie z Organizatorem;
  5. gotowość dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi Uczestnikami programu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo, że rekrutacja może prowadzić tylko na wybrane i wskazane w ogłoszeniu województwa.
 5. Oceny zgłoszeń na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym dokonują wybrani pracownicy Działu Edukacji Muzeum, biorąc pod uwag kryteria wymienione w § 2 ust p 3 Regulaminu, a ich ostatecznej akceptacji Kierowniczka Działu Edukacji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji informacji zawartych w formularzach.
 7. Kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do udziału w Programie drogą mailową.

§3.
Prawa i obowiązki Uczestników Programu

 1. Uczestnicy Programu są zobowiązani do:
  1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w Programie poprzez udział w zjazdach Ambasadorów, które organizowane są dwa razy do roku w terminach uzgodnionych z Uczestnikami;  zwrot kosztów podróży i organizacja noclegu w trakcie zjazdów odbywa się na zasadach określonych w odrębnym regulaminie;
  2. utrzymywania stałego kontaktu z koordynatorem programu;
  3. włączania się w działania edukacyjne realizowane przez Muzeum;
  4. wspierania działań promocyjnych Muzeum w swoich regionach;
  5. opiniowania, testowania i konsultowania materiałów edukacyjnych tworzonych przez Muzeum;
  6. dzielenia się swoim doświadczeniem z zakresu edukacji o historii i kulturze polskich Żydów z innymi Uczestnikami Programu;
 2. Uczestnicy Programu otrzymają:
  1. możliwość uczestnictwa w projektach dedykowanych, skierowanych do grupy Uczestników Programu i reprezentowanych przez nich placówek na zasadach odrębnie ustalonych dla tych działań;
  2. możliwość, w ramach dostępności miejsc, udziału we wskazanych przez Organizatora działaniach edukacyjnych Muzeum skierowanych do nauczycieli, poza normalnym procesem rekrutacyjnym;
  3. certyfikat poświadczający uczestnictwo w programie wraz z listem intencyjnym skierowanym do dyrekcji placówki, w której pracuje Uczestnik;
  4. wcześniejszy dostęp do materiałów dydaktycznych opracowywanych przez Muzeum;
  5. specjalne, dedykowane materiały szkoleniowe ze zjazdów;
  6. na czas uczestnictwa w Programie każdy Uczestnik otrzyma Kartę Klubu Przyjaciół Muzeum, która umożliwia bezpłatne zwiedzanie wystawy stałej i wystaw czasowych Muzeum oraz inne benefity, które dla poszczególnych rodzajów kart określa oddzielny Regulamin;
  7. możliwość konsultowania stworzonych przez siebie scenariuszy lekcji i materiałów edukacyjnych ze specjalistami pracującymi w Dziale Edukacji Muzeum;
  8. możliwość korzystania z zasobów Muzeum w celu prowadzenia swoich działań edukacyjnych np. zasobów historii mówionej;
  9. Organizator przewiduje możliwość wprowadzenia innych, nie przewidzianych w Regulaminie, form wspierania Uczestników Programu,
 3. Uczestnik/Uczestniczka może zostać skreślony przez Organizatora z listy uczestników Programu w przypadku istotnego naruszenia postanowień Regulaminu.

§4.
Zgody

Uczestnik/Uczestniczka zakwalifikowany/a do udziału w Programie wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo i terytorialnie:

 1. wykorzystywanie prac końcowych stworzonych przez Uczestnika/Uczestniczkę podczas zjazdów prowadzonych w trakcie trwania Programu, w ramach działalności statutowej Organizatora, w tym w publikacjach, na ekspozycjach oraz publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a  także publiczne udostępnianie prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym w sieci Internet;
 2. utrwalanie wizerunku Uczestnika/Uczestniczki przez Organizatora lub osobę upoważnioną przez Organizatora w trakcie trwania Programu oraz do wykorzystania i rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika/Uczestniczki m.in.  na zdjęciach i materiałach audiowizualnych w ramach działalności statutowej Organizatora, w tym w publikacjach i na ekspozycjach;
 3. publiczne udostępnienie zdjęć i materiałów audiowizualnych utrwalonych w trakcie trwania Programu, w tym wizerunku i głosu Uczestnika/Uczestniczki utrwalonego na zdjęciach i w materiałach audiowizualnych, w dowolnym miejscu i czasie, w tym w Internecie;
 4. udzielanie innym instytucjom dostępu do materiałów wymienionych w punktach 1-3 powyżej lub udzielenie przez Organizatora sublicencji do korzystania z tych materiałów przez inne instytucje.

§5.
Dane osobowe

 1. Dane osobowe kandydatów i Uczestników będą przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przez Muzeum jako administratora tych danych, w celu uczestnictwa i przeprowadzenia, na co Partner powinien wyrazić zgodę w trybie wskazanym w art.6 ust. 1 litera a)    Rozporządzenia przystępując do Programu.
 2. Muzeum wyznaczyło inspektora ochrony danych (IOD}, z którym można się kontaktować poprzez email: [email protected] , lub telefonicznie tel. 22 471 03 41.
 3. Muzeum informuje, że przetwarzane będą następujące kategorie danych Uczestników: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, wizerunek.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika/Uczestniczki na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji i Programie.
 5. Każdy kandydat/kandydatka i Uczestnik/Uczestniczka, który/a przekazał/a Muzeum swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Wycofanie zgody wymaga wystania wiadomość pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

§6.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
 2. Przez udział w Programie Uczestnik/Uczestniczka akceptuje Regulamin.  Regulamin jest udostępniany przez Organizatora m.in. na stronie internetowej Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach w okresie od momentu rozpoczęcia rekrutacji do zakończenia Programu. O zmianach Regulaminu Organizator będzie informować Uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania rekrutacji lub przerwania realizacji Programu bez podania przyczyn, a takie do przerwania realizacji Programu z przyczyn siły wyższej (np. związanych z sytuacją polityczną lub kryzysem gospodarczym).
 5. Uczestnik/Uczestniczka, który nie wyrazi zgody na zmian Regulaminu dotyczący jego praw i obowiązków, ma prawo zrezygnować z udziału w Programie.