Ogłoszenie
20.12.2023

Oferta pracy: Główny/a Księgowy/a

zdjęcie ilustracyjne - okno w Muzeum POLIN
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN poszukuje do zespołu osoby na stanowisko:

Główny/a Księgowy/a

Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: DFK/GK

Opis stanowiska Główny/a Księgowy/a

Podstawowe obowiązki: 

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Muzeum;
 • opracowywanie projektów planów finansowych Muzeum i budżetów projektów prowadzonych przez Muzeum oraz nadzór nad ich realizacją;
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej Muzeum, w tym sprawozdań do Organizatorów;
 • prowadzenie rachunkowości zarządczej Muzeum;
 • realizowanie dyspozycji środkami pieniężnymi Muzeum;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • gospodarowania środkami finansowymi Muzeum w sposób racjonalny i efektywny;
 • nadzorowanie prawidłowego obliczania podatków i składek oraz terminowej realizacji zobowiązań;
 • opracowywanie i wdrażanie procedur wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Muzeum dotyczących prowadzenia rachunkowości Muzeum;
 • bieżący kontakt z Założycielem, Organizatorami i innymi instytucjami (m.in. ZUS, US) w zakresie bieżących rozliczeń finansowych;
 • wspierania komórek organizacyjnych Muzeum w sprawach finansowych oraz przy składaniu wniosków o granty i w przygotowywaniu rozliczeń;
 • zarządzania podległymi pracownikami oraz nadzoru nad realizacją powierzonych im zadań;
 • inicjowania i koordynowania współpracy podległej komórki organizacyjnej z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Muzeum;
 • nadzoru merytorycznego nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi w zakresie powierzonej komórki organizacyjnej oraz Muzeum.

Wymagania:

Osoba ubiegająca się o niniejsze stanowisko, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), powinna spełniać następujące wymagania:

 • posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

dodatkowo kandydat/ka powinien/na spełniać jeden z poniższych warunków:

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
 • posiadać wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 • posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

pozostałe wymagania:

 • min. 2-letnie, udokumentowane doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego w instytucji publicznej;
 • min. 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych i umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania;
 • bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustaw podatkowych, prawa zamówień publicznych oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • znajomość systemu ENOVA lub innego systemu finansowo-księgowego klasy ERP;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel);
 • dbałość o szczegóły;
 • bardzo dobre umiejętności analityczne;
 • wysoka motywacja i orientacja na realizację wyznaczonych celów;
 • doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją czasu;
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji;
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
 • dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (min. B2);
 • wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres: [email protected] do 15.01.2024 r. W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: DFK/GK.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO".