Muzeum

Nagroda POLIN 2019: Regulamin i kontakt

Ściana w Muzeum POLIN.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

POBIERZ zaktualizowany regulamin w formacie PDF >>

We wszelkich sprawach związanych z konkursem prosimy o kontakt z Sekretarzem Konkursu:

Sekretarz Konkursu Nagroda POLIN 2019
Maria Ostrowska
[email protected]
tel. +48 22 47 10 388

Kierownik Konkursu Nagroda POLIN 2019
Radoslaw Wójcik
[email protected]
 

Regulamin Konkursu „Nagroda POLIN”

(dalej: „Regulamin”)

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Nagroda POLIN”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157), ul. M. Anielewicza 6, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 89/2014, posiadające NIP 525-234-77-28 i Regon 140313762, tel. 22  471 03 00,
  e-mail: [email protected], zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie laureata Nagrody POLIN - osoby fizycznej, osoby prawnej albo innej instytucji (organizacji), która poprzez swoje działania chroni pamięć o historii polskich Żydów oraz przyczynia się do kształtowania wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy Polakami i Żydami.
 3. Regulamin określa ogólne zasady przeprowadzenia i udziału w Konkursie. Konkurs jest wydarzeniem cyklicznym, odbywa się raz do roku. Szczegółowe postanowienia dotyczące poszczególnych edycji Konkursu określa każdorazowo ogłoszenie o Konkursie. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu o Konkursie a postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w ogłoszeniu o Konkursie.
 4. Ogłoszenie o Konkursie i Regulamin zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora: www.polin.pl.
 5. Konkurs ma charakter otwarty i dwuetapowy, w którym:
 1. w ramach etapu pierwszego - zbierane są zgłoszenia kandydatów do nagrody. Zgłoszenia można dokonać poprzez jego wysłanie do Organizatora. Sekretariat Konkursu, na podstawie kryteriów konkursowych przeprowadza weryfikację formalną i merytoryczną wszystkich kandydatów oraz wydaje opinię na temat zgłoszonych kandydatów;
 2. w ramach etapu drugiego – Sąd Konkursowy dokonuje wyboru laureata spośród zgłoszonych kandydatów na podstawie kryteriów konkursowych oraz przyznaje ewentualne wyróżnienia.
 1. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

§ 2.

Sposób porozumiewania się Organizatora z osobami zgłaszającymi kandydatów

 1. Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest Sekretarz Konkursu.
 2. O wyjaśnienie postanowień Regulaminu oraz ogłoszenia o Konkursie uczestnicy Konkursu mogą zwracać się za pośrednictwem poczty elektronicznej do Sekretarza Konkursu na adres: [email protected].
 3. Organizator Konkursu udziela wyjaśnień dotyczących postanowień Regulaminu oraz ogłoszenia o Konkursie w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o Konkursie.

§ 3.

Zgłoszenie kandydatów do Nagrody POLIN

 1. Kandydatów do Nagrody POLIN zgłaszać mogą:
 1. osoby fizyczne, w tym członkowie Sądu Konkursowego i pracownicy Muzeum,
 2. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 1. Kandydatem do Nagrody POLIN może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym fundacja, stowarzyszenie, instytucja lub inna organizacja, która w minionych dwóch latach wyróżniła się działaniami na polach zgodnych z misją Organizatora, służącymi ochronie pamięci o historii polskich Żydów oraz przyczyniającymi się do wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy Polakami i Żydami.
 2.  Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę kandydatów do Nagrody POLIN za pomocą oddzielnych formularzy zgłoszeniowych.
 3. Zgłoszenia kandydata do Nagrody POLIN dokonuje się za pomocą formularza konkursowego umieszczonego na stronie Organizatora: www.polin.pl w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów do Nagrody POLIN bez podania przyczyny. O zmianie tej poinformuje na stronie www.polin.pl.
 4. Formularz konkursowy zawiera w szczególności:
 1. imię i nazwisko zgłaszającego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub dane podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz jego adres e-mail do korespondencji;
 2. imię i nazwisko lub nazwę / firmę kandydata do Nagrody Polin;
 3. uzasadnienie zgłoszenia kandydata do Nagrody Polin oraz opis działań (osiągnięć) kandydata służących ochronie pamięci o historii polskich Żydów oraz przyczyniających się do wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy Polakami i Żydami;
 4. potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem i zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego;
 5. oświadczenie zgłaszającego, że uzyskał zgodę kandydata na przekazanie Organizatorowi danych i materiałów, o których mowa w pkt. 2 i 3 powyżej oraz, że poinformował kandydata
  o treści § 8 niniejszego regulaminu.
 1. W formularzu konkursowym mogą zostać zawarte linki do materiałów audio/foto/video dotyczących prezentacji osiągnięć kandydata do nagrody POLIN. Zgłaszający oświadcza, że udostępnienie materiałów audio/foto/video nie narusza praw osób trzecich. W przypadku nieprawidłowości tego oświadczenia, zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, zarówno w stosunku do Organizatora, jak i w stosunku do osób trzecich.
 2. Wypełnienie i złożenie formularza konkursowego następuje wyłącznie drogą elektroniczną.
 3. Zgłoszenie kandydata może być zmienione, uzupełnione lub wycofane przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4.

§ 4.

Sąd Konkursowy i Sekretariat Konkursu

 1. Członków Sądu Konkursowego liczącego od 7 do 12 osób powołuje Organizator i podaje skład do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na stronie www.polin.pl.
 2. Organizator wskazuje Przewodniczącego Sądu Konkursowego spośród członków Sądu Konkursowego. Przewodniczący Sądu Konkursowego zwołuje jego posiedzenia i kieruje jego pracami.
 3. Członków Sekretariatu Konkursu powołuje Organizator określając jednocześnie liczbę członków Sekretariatu Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany osób wchodzących w skład Sądu Konkursowego oraz Sekretariatu Konkursu bez podania powodu.
 5. Decyzje Sądu Konkursowego podejmowane są w drodze głosowania, zwykłą większością głosów członków Sądu Konkursowego.
 6. Każdemu członkowi Sądu Konkursowego przysługuje jeden głos; w razie równości głosów przewodniczącemu Sądu Konkursowego przysługuje głos rozstrzygający.
 7. Organizator ma prawo do zwrotu kosztów podróży członków Sądu Konkursowego na posiedzenia. Zwrot kosztów podroży odbędzie się na podstawie wniosku skierowanego do Organizatora, na zasadach określonych przez Organizatora i przekazanych członkom Sądu Konkursowego wraz z powołaniem.
 8. Członek Sądu Konkursowego, Dyrektor Muzeum albo osoba przez niego upoważniona sprawuje nadzór nad Sądem Konkursowym w zakresie zgodności przebiegu Konkursu z Regulaminem, a także zatwierdza rozstrzygnięcie Konkursu. Tylko Dyrektor Muzeum może unieważnić Konkurs.

§ 5.

I Etap Konkursu – weryfikacja zgłoszeń

 1. W ramach I etapu Konkursu Sekretariat Konkursu przeprowadza weryfikację formalną i merytoryczną wszystkich kandydatów.
 2. W ramach I etapu Konkursu Sekretariat Konkursu może zwrócić się drogą elektroniczną do podmiotów dokonujących zgłoszenia kandydata do Nagrody POLIN o uzupełnienie zgłoszenia lub o dostarczenie dodatkowych informacji o kandydacie i jego działaniach.
 3. Organizator informuje kandydata do nagrody POLIN o zakwalifikowaniu kandydata do Nagrody POLIN do II etapu Konkursu, tj. nominacji.
 4. W przypadku stwierdzenia, że kandydat do Nagrody POLIN lub dokonane zgłoszenie nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie, zgłoszenie zostanie odrzucone.

§ 6.

II Etap - Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Sąd Konkursowy rozstrzyga Konkurs wybierając spośród kandydatów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu laureata Nagrody POLIN.
 2. Sąd Konkursowy może przyznać wyróżnienia.
 3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN może przyznać Nagrodę Specjalną.
 4. Wybór laureata Nagrody POLIN następuje w oparciu o następujące kryteria:

1)      osiągnięcia kandydata i jego zasługi na polach zgodnych z misją Organizatora;

2)      aktywność kandydata (w tym jego działania, o których mowa w § 3 ust. 2).

 1. W ramach II etapu Konkursu Sąd Konkursowy może zwrócić się do kandydata, osób lub instytucji zgłaszających o dostarczenie dodatkowych informacji.
 2. Sąd Konkursowy ma prawo nie przyznać Nagrody POLIN i nie rozstrzygnąć Konkursu, jeżeli stwierdzi, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań Konkursu.
 3. Rozstrzygnięcie Sądu Konkursowego jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
 4. Niezwłocznie po zakończeniu Konkursu Sekretariat Konkursu zawiadamia laureatów Konkursu o jego wynikach.

§ 7.

Nagrody

 1. Zwycięzca Konkursu otrzyma tytuł laureata Nagrody POLIN i statuetkę Nagrody POLIN oraz nagrodę pieniężną wskazaną w ogłoszeniu o Konkursie.
 2. Osoby wyróżnione przez Sąd Konkursowy otrzymują dyplomy oraz nagrody pieniężne określone w ogłoszeniu o Konkursie.
 3. Uroczyste wręczenie Nagrody POLIN oraz ewentualnych wyróżnień i Nagrody Specjalnej odbędzie się podczas Gali Nagrody POLIN w siedzibie Organizatora w terminie podanym na stronie internetowej www.polin.pl.
 4. Od wypłaconych nagród zostanie potrącona przez Organizatora zaliczka na podatek dochodowy (jeśli wystąpi) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W przypadku rezygnacji wyłonionego laureata z otrzymania Nagrody POLIN, Sąd Konkursowy w drodze ponownego głosowania może wybrać nowego laureata.
 6. Organizator pokryje koszty udział w Gali POLIN osób nominowanych w Konkursie. Pokrycie kosztów udziału w Gali POLIN wymaga zawarcia stosownego porozumienia.

§ 8.

Dane osobowe

 1. Organizator oświadcza, że dane osobowe zgłaszającego kandydata do Nagrody POLIN w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018, poz. 1000) zwanej dalej „Ustawą”, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia Konkursu lub rozdania nagród o ile takowe będą przewidziane w Konkursie. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania konkursu oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu.
 2. Organizator oświadcza, że dane osobowe kandydatów do Nagrody POLIN w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, PESEL, numer rachunku bankowego, numer telefonu oraz wizerunek będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych, zgodnie z Ustawą oraz RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia Konkursu, przyznania, rozdania lub wypłaty nagród przewidzianych w konkursie oraz do promocji konkursu Nagroda POLIN. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania konkursu oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu.
 3. Dane osobowe zgłaszającego i kandydata do nagrody POLIN w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konkursu,
  a zgłaszającemu oraz kandydatowi do Nagrody POLIN przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto zgłaszającemu oraz kandydatowi do Nagrody POLIN przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe zgłaszającego oraz kandydata do Nagrody POLIN nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pod numerem telefonu +48 22 4710341 lub adresem e-mail: [email protected].
 7. Odbiorcami danych osobowych zgłaszającego oraz kandydata do Nagrody POLIN w związku
  i w celu przeprowadzenia konkursu mogą być:
 1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
 2. podmioty świadczące na rzecz Organizatora badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne;
 3. operatorzy pocztowi i kurierzy;
 4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
 5. organy uprawnione do otrzymania danych osobowych zgłaszającego oraz kandydata do Nagrody POLIN na podstawie przepisów prawa.
 1. Zgłaszający oraz kandydat do Nagrody POLIN wyrażają zgodę na udostępnianie w trybie Ustawy zawartych w formularzu zgłoszenia dotyczących ich danych osobowych.
 2. Osoba zgłaszająca kandydata jest zobowiązana do poinformowania kandydata o treści niniejszego paragrafu w zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

§ 9.

Postanowienia końcowe

 1. Wypełnienie i złożenie formularza konkursowego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Kandydat do Nagrody POLIN wyrażając zgodę na nominację do Nagrody POLIN akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 
 3. Zgłaszający wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z treści zgłoszeń, w całości lub
  w części, zarówno z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego, jak i bez takiego oznaczenia,
  w działalności Organizatora i podmiotów współpracujących z Organizatorem, w tym w szczególności publikację w Internecie oraz w innych mediach.
 4. Terminy wskazane w regulaminie lub w ogłoszeniu o Konkursie mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator zawiadomi uczestników publikując informację na stronie internetowej Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w uzasadnionych przypadkach. O zmianie regulaminu Organizator zawiadomi publikując informację na stronie internetowej Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny; w takim przypadku zgłaszającym i kandydatom do Nagrody POLIN Konkursu nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.

 

Załączniki:
 • konkurs_nagroda_polin_2019_regulamin.pdf
  Pobierz plik 282.51 KB / PDF