Muzeum

Nagroda POLIN 2018: Regulamin i kontakt

Ściana w Muzeum POLIN.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

POBIERZ zaktualizowany regulamin w formacie PDF >>

We wszelkich sprawach związanych z konkursem prosimy o kontakt z Sekretarzem Konkursu:

Radosław Wójcik
Sekretarz Konkursu Nagroda POLIN 2017
[email protected]
tel. +48 22 47 10 308

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.     Organizatorem Konkursu „Nagroda POLIN”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157), przy ul. M. Anielewicza 6, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 89/2014, NIP 525-234-77-28 i Regon 140313762, tel. 22 471 03 00, e-mail: [email protected], zwane dalej „Organizatorem”.

2.     Celem Konkursu jest wyłonienie laureata Nagrody POLIN - osoby fizycznej, osoby prawnej albo innej instytucji (organizacji), która swoimi działaniami chroni pamięć o historii polskich Żydów oraz przyczynia się do kształtowania wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy Polakami a Żydami.

3.     Regulamin Konkursu „Nagroda POLIN” określa ogólne zasady przeprowadzenia i udziału w Konkursie. Szczegółowe postanowienia dotyczące poszczególnych edycji Konkursu określa każdorazowo ogłoszenie o Konkursie. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu o Konkursie a postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w ogłoszeniu o Konkursie.

4.     Ogłoszenie o Konkursie i regulamin Konkursu „Nagroda POLIN” zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora: www.polin.pl.

5.     Konkurs ma charakter otwarty i dwuetapowy, w którym:

1)     w ramach etapu pierwszego - uczestnicy zgłaszają kandydatów do nagrody, a Sekretariat Konkursu, na podstawie kryteriów konkursowych, przeprowadza weryfikację formalną i merytoryczną wszystkich kandydatów oraz wydaje opinię na temat zgłoszonych kandydatów;

2)     w ramach etapu drugiego – Sąd Konkursowy dokonuje wyboru laureata spośród zgłoszonych kandydatów na podstawie kryteriów konkursowych oraz przyznaje ewentualne wyróżnienia.

6.     Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

§ 2.

Sposób porozumiewania się Organizatora z uczestnikami

1.     Osobą uprawnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Konkursu.

2.     O wyjaśnienie postanowień regulaminu Konkursu oraz ogłoszenia o Konkursie uczestnicy Konkursu mogą zwracać się za pośrednictwem poczty elektronicznej do Sekretarza Konkursu na adres: [email protected].

3.     Organizator Konkursu udziela wyjaśnień dotyczących postanowień regulaminu Konkursu oraz ogłoszenia o Konkursie w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o Konkursie.

 

§ 3.

Zgłoszenie kandydatów do Nagrody POLIN

1.     Kandydatów do Nagrody POLIN zgłaszać mogą:

1)     osoby fizyczne, w tym członkowie Sądu Konkursowego i pracownicy Muzeum,

2)     osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

2.     Kandydatem do Nagrody POLIN może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym fundacja, stowarzyszenie, instytucja lub inna organizacja, która w minionych dwóch latach wyróżniła się działaniami na polach zgodnych z misją Organizatora, służącymi ochronie pamięci o historii polskich Żydów oraz przyczyniającymi się do wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy Polakami i Żydami,

3.     Zgłoszenie kandydata do Nagrody POLIN dokonuje się za pomocą formularza konkursowego umieszczonego na stronie Organizatora: www.polin.pl w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów do Nagrody POLIN bez podania przyczyny.

4.     Formularz konkursowy zawiera w szczególności:

1)     imię i nazwisko zgłaszającego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub dane podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz adres e-mail do korespondencji;

2)     imię i nazwisko lub nazwę kandydata do Nagrody Polin;

3)     uzasadnienie zgłoszenia kandydata do Nagrody Polin oraz opis działań (osiągnięć) kandydata służących ochronie pamięci o historii polskich Żydów oraz przyczyniających się do wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy Polakami i Żydami;

4)     potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego;

5)     oświadczenie zgłaszającego, że kandydat wyraził zgodę na zgłoszenie jego kandydatury w ramach Konkursu.

5.     Do formularza konkursowego mogą zostać załączone pliki (tekstowe lub materiały foto/video) z dodatkowymi informacjami.

6.     Wypełnienie i złożenie formularza konkursowego następuje wyłącznie drogą elektroniczną.

7.     Zgłoszenie kandydata może być zmienione, uzupełnione lub wycofane przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3.

 

§ 4.

Sąd Konkursowy i Sekretariat Konkursu

1.   Członków Sądu Konkursowego liczącego od 5 do 7 osób powołuje Organizator i podaje skład do publicznej wiadomości.

2.   Członków Sekretariatu Konkursu powołuje Organizator.

3.   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany osób wchodzących w skład Sądu Konkursowego oraz Sekretariatu Konkursu bez podania powodu.

4.   Decyzje Sądu Konkursowego podejmowane są w drodze głosowania, zwykłą większością głosów członków Sądu Konkursowego.

5.   Każdemu członkowi Sądu Konkursowego przysługuje jeden głos; w razie równości głosów przewodniczącemu Sądu Konkursowego przysługuje głos rozstrzygający.

6.   Szczegółową organizację i tryb pracy Sekretariatu Konkursu oraz Sądu Konkursowego określa Organizator.

7.   Dyrektor Muzeum albo osoba przez niego upoważniona sprawuje nadzór nad Sądem Konkursowym w zakresie zgodności przebiegu Konkursu z regulaminem Konkursu, a także unieważnia Konkurs lub zatwierdza rozstrzygnięcie Konkursu.

 

§ 5.

I Etap Konkursu – weryfikacja zgłoszeń

1.     W ramach I etapu Konkursu Sekretariat Konkursu przeprowadza weryfikację (formalną i merytoryczną) wszystkich kandydatów i wydaje opinię o każdym z kandydatów do Nagrody POLIN.

2.     W ramach I etapu Konkursu Sekretariat Konkursu może zwrócić się drogą elektroniczną do podmiotów dokonujących zgłoszenia kandydata do Nagrody POLIN o uzupełnienie zgłoszenia lub o dostarczenie dodatkowych informacji o kandydacie i jego działaniach.

3.     W przypadku stwierdzenia, że kandydat do Nagrody POLIN lub dokonane zgłoszenie nie spełniają wymagań określonych w regulaminie Konkursu, zgłoszenie zostanie odrzucone.

 

§ 6.

II Etap - Rozstrzygnięcie Konkursu

1.      Sąd Konkursowy rozstrzyga Konkurs, wybierając spośród kandydatów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu laureata Nagrody POLIN.

2.      Sąd Konkursowy może przyznać wyróżnienia i nagrody dodatkowe dla pozostałych nominowanych.

3.      W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN może przyznać Nagrodę Specjalną.

4.      Wybór laureata Nagrody POLIN następuje w oparciu o następujące kryteria:

1)    osiągnięcia kandydata i jego zasługi na polach zgodnych z misją Organizatora;

2)    aktywność kandydata (w tym jego działania, o których mowa w § 3 ust. 2.

5.      W ramach II etapu Konkursu Sąd Konkursowy może zwrócić się do kandydata, osób lub instytucji zgłaszających o dostarczenie dodatkowych informacji.

6.      Sąd Konkursowy ma prawo nie przyznać Nagrody POLIN i nie rozstrzygnąć Konkursu, jeżeli stwierdzi, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań Konkursu.

7.      Rozstrzygnięcie Sądu Konkursowego jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

8.      Niezwłocznie po zakończeniu Konkursu Sekretariat Konkursu zawiadamia laureatów Konkursu o jego wynikach.

 

§ 7.

Nagrody

1.      Zwycięzca Konkursu otrzyma tytuł laureata Nagrody POLIN i statuetkę Nagrody POLIN oraz nagrodę pieniężną wskazaną w ogłoszeniu o Konkursie.

2.      Osoby wyróżnione przez Sąd Konkursowy otrzymują dyplomy oraz nagrody pieniężne określone w ogłoszeniu o Konkursie.

3.      Osoby, którym Sąd Konkursowy przyznana nagrody dodatkowe otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne określone w ogłoszeniu o Konkursie.

4.      Uroczyste wręczenie Nagrody POLIN oraz ewentualnych wyróżnień i Nagrody Specjalnej odbędzie się podczas Gali Nagrody POLIN w siedzibie Organizatora w terminie podanym na stronie internetowej www.polin.pl.

5.      Od wypłaconych nagród zostanie potrącona przez Organizatora zaliczka na podatek dochodowy (jeśli wystąpi) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.      W przypadku rezygnacji wyłonionego laureata z otrzymania Nagrody POLIN, Sąd Konkursowy w drodze ponownego głosowania może wybrać nowego laureata.

7.      Organizator pokryje koszty udziału w Gali POLIN osób nominowanych oraz jednej osoby wskazanej przez osobę nominowaną w Konkursie.

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

1.     Wypełnienie i złożenie formularza konkursowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2.     Zgłaszający, jeżeli podają swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne. Zgłaszającym przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.     Zgłaszający wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z treści zgłoszeń, w całości lub w części, zarówno z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego, jak i bez takiego oznaczenia, w działalności Organizatora i podmiotów współpracujących z Organizatorem, w tym w szczególności publikację w Internecie oraz w innych mediach.

4.     Terminy wskazane w regulaminie lub w ogłoszeniu o Konkursie mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator zawiadomi uczestników publikując informację na stronie internetowej Organizatora.

5.     Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w uzasadnionych przypadkach. O zmianie regulaminu Organizator zawiadomi uczestników publikując informację na stronie internetowej Organizatora.

6.     Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny; w takim przypadku uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.