Zgłoś kandydata w konkursie Nagroda POLIN 2023

Formularz zgłoszenia kandydata w konkursie Nagroda POLIN 2023

Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką “*” jest wymagane.

Regulamin konkursu >>

Dane kandydata do Nagrody POLIN 2023
Uzasadnienie zgłoszenia kandydata do Nagrody POLIN 2023
(min. 400 znaków – maks.1800 znaków)
(min. 400 znaków – maks.1800 znaków)
(min. 400 znaków – maks.1800 znaków)
Uzasadnienie powinno zawierać konkretne informacje. Nie należy powielać informacji z poprzednich pytań w kolejnych polach formularza. Odpowiedzi mogą zawierać linki internetowe do ogólnodostępnych źródeł informacji przedstawiających szerzej działalność kandydata.
Dane zgłaszającego
Oświadczenia / Zgody
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
Klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157) ul. Anielewicza 6. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres naszej siedziby.
 2. Inspektor Ochrony Danych powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub telefonicznie tel. 22 471 03 41.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji oraz realizacji konkursu Nagrody POLIN 2023.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. doradcom, audytorom, podmiotom świadczącym usługi IT) oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów (np. sądy, organy ścigania) – na podstawie posiadającego podstawę prawną żądania.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia Konkursu.
 12. Pani/Pana dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 13. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych powyżej, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony w ust. 1 i 2.
 14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.