Zbiory

Udostępnianie i użyczanie zbiorów

Rzeźba Marka Szwarca "Biegnący jelonek" - mała, wykonana z miedzi.
Marek Szwarc, "Biegnący jelonek", Paryż, 1926 r., MPOLIN-M1070. Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Udostępniamy nasze zbiory do celów badawczych, wystawienniczych i upowszechniania. Kolekcję prezentujemy szerokiej publiczności na wystawie stałej, wystawach czasowych, cyklicznych pokazach własnej kolekcji, Centrum Edukacyjnym, w wydawnictwach oraz w bardzo różnorodnej działalności popularyzatorskiej w Internecie. Publikujemy również zasady dotyczące użyczania muzealiów i archiwaliów z naszej kolekcji.

Udostępnianie zbiorów Muzeum POLIN – najważniejsze informacje

 • Informacje nt. kolekcji muzealiów i archiwaliów, kwerend, prac Komisji Nabytków, składanie ofert darowizny i sprzedaży: [email protected].
 • Udostępnienie wizerunków cyfrowych zbiorów: [email protected].
 • Wszystkie zbiory biblioteczne Muzeum POLIN są dostępne w katalogu online. Kontakt: [email protected].
 • Konsultacje genealogiczne i historyczne, zapytania dot. wywiadów z kolekcji Fortunoff Archive i USC Shoah Foundation Institute: [email protected]

 

Użyczanie zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

 1. Użyczamy zbiory do innych instytucji kultury na podstawie aktualnych przepisów prawnych wydanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 2. Instytucje zainteresowane użyczeniem obiektu z naszej kolekcji (biorący do używania) zachęcamy, by złożyły pisemną prośbę o użyczenie skierowaną do Dyrektora Muzeum minimum na 6 miesięcy przed planowanym użyczeniem. W wyjątkowych przypadkach postaramy się rozpatrzyć wniosek złożony w późniejszym terminie.

 3. Prośby można przesyłać drogą pocztową na adres korespondencyjny naszego muzeum, jak również drogą elektroniczną w formie skanu (kontakt poniżej).

 4. Pismo z prośbą o użyczenie zbiorów powinno zawierać:
   
  • dane instytucji wysyłającej prośbę o użyczenie,
  • cel użyczenia (np. wystawa, depozyt, projekt badawczy, badania, konserwacja),
  • planowany okres użyczenia,
  • wykaz obiektów (powinien zawierać: nr ewidencyjny oraz podstawowe dane ewidencyjne obiektu),
  • wypełniony i podpisany przez dyrektora instytucji wnioskującej (lub osobę upoważnioną) raport o warunkach ochrony zbiorów (ang. Facility report) – przykładowy skrócony wzór raportu udostępniamy w załączeniu.

   W przypadku wystawy wniosek powinien zawierać dodatkowo:
    
   • tytuł i opis merytoryczny wystawy,
   • dane kontaktowe kuratora, osoby odpowiedzialnej za organizację wystawy, inwentaryzatora wystawy,
   • informacje o planowanych reprodukcjach/publikacjach lub wniosek o udostępnienie cyfrowych odwzorowań obiektów.
   • zgody na użyczenie zbiorów udziela Dyrektor Muzeum POLIN na podstawie rekomendacji kierownika działu zbiorów, kuratorów zbiorów, konserwatora i inwentaryzatora.
 5. Obiekty użyczamy na podstawie umowy użyczenia, a wydajemy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 6. Koszty:

  Użyczenie obiektów z naszych zbiorów do państwowych i samorządowych instytucji kultury jest bezpłatne, jednak biorący do używania jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt:
   
  • odpowiednich materiałów do pakowania oraz transportu obiektów (zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów Muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą, Dz. U.2014, poz.1240),
  • odpowiednio przeszkolonych pracowników do pakowania obiektów,
  • kuriera na czas transportu,
  • uzbrojonego konwoju na terenie RP, jeżeli wartość przewożonych zabytków tego wymaga,
  • odpowiednich warunków przechowywania i eksponowania dla użyczonych obiektów (zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu MKiDN),
  • ubezpieczenia obiektów od wszelkiego ryzyka, "od gwoździa do gwoździa" (ubezpieczenie nie jest wymagane w przypadku użyczeń zbiorów do polskich muzeów państwowych oraz samorządowych). W przypadku użyczeń za granicę ubezpieczenie jest niezbędne w każdym przypadku.

W zależności od specyfiki, stanu zachowania i wartości użyczanych obiektów biorący do używania może ponosić opcjonalne koszty:

 • koszt konserwacji obiektów (jeżeli wymagają przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich),
 • koszt oprawy (passe-partout, ramy – dotyczy m.in. rysunków, grafik),
 • koszt podróży i diet, ewentualnie noclegu pracownika Muzeum POLIN w czasie transportu/montażu/demontażu obiektów.

Kontakt

W sprawie kwerendy w naszej kolekcji zachęcamy do kontaktu pod adresem: [email protected].

W sprawie użyczeń prosimy o kontakt z:

 • Anetą Jasionek, Główną Specjalistką – Inwentaryzatorką, [email protected]; tel. +48 22 47 10 326 lub
 • Małgorzatą Bogdańską-Krzyżanek, Kierowniczką Sekcji Ewidencji i Ruchu Zbiorów, [email protected], tel. +48 22 47 10 326.
Załączniki:
 • formularz użyczenia obiektów - uproszczony, wersja dostępna
  Pobierz plik 143.73 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT