Genealogia: formularz kontaktowy

Dane zamawiającego

Zapytanie

Prosimy podać możliwie jak największą ilość informacji na temat poszukiwanych przodków. Te informacje umożliwią specjalistom Centrum Informacji Historycznej dokonanie bezpłatnej, wstępnej analizy źródeł. Najważniejsze dane to:
  1. imiona i nazwiska przodków (również panieńskie)
  2. daty i miejsca:
    • urodzenia,
    • ślubu,
    • zgonu,
    • emigracji.

 

 

Tylko jeden plik.
Limit 20 MB.
Dozwolone rozszerzenia: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Oświadczenia i zgody
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do przygotowania rekomendacji pakietów usług genealogicznych świadczonych przez Muzeum.
Klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, zwanego dalej Muzeum lub Administrator, z siedzibą w Warszawie (00-157) ul. Anielewicza 6. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres naszej siedziby.

2) W Muzeum został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub telefonicznie tel. 22 471 03 41.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania rekomendacji pakietów usług genealogicznych świadczonych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli zgody osoby, której dane dotyczą.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty, badania jakości obsługi, usługi prawne, analityczne, organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z przygotowania rekomendacji pakietów. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

7) Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody musi nastąpić w formie pisemnej przesyłając pismo na adres Warszawa (00-157) ul. Anielewicza 6) lub elektronicznej (wiadomość email na adres [email protected]).

9) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane;

11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości świadczenia usług.