Zbiory

Rekomendacje i dobre praktyki w zakresie zarządzania kolekcją w instytucjach kultury

Od 2020 roku prowadzimy w muzeum projekt "Zbiory na kółkach". Jego celem jest udostępnienie wykazu dobrych praktyk w zakresie kompleksowego zarządzania kolekcją muzealną, co jest istotne w zachowywaniu dziedzictwa materialnego, historycznego i kulturowego Żydów polskich. Tworzenie rekomendacji przyczynia się również do upowszechniania wiedzy o tym dziedzictwie oraz popularyzowania profesjonalnych narzędzi muzealnych.

Dzielimy się naszym doświadczeniem w publikacji "Rekomendacje i dobre praktyki w zakresie zarządzania kolekcją w instytucjach kultury", która została zaplanowana i podzielona na pięć części. Cztery z nich zostały już opublikowane, a obecnie pracujemy nad piątą. Każda z nich poświęcona jest poszczególnym zakresom zarządzania kolekcją w instytucji kultury:

Cześć pierwsza – "Praktyczne rekomendacje i dobre praktyki w zakresie ochrony zabytków w instytucjach kultury" – adresowana jest do muzealników i kolekcjonerów, ma ułatwić opiekowanie się zbiorami pod względem konserwatorskim i magazynowym w zgodzie najlepszymi praktykami i standardami.

Część druga – "Rekomendacje i dobre praktyki w zakresie zarządzania kolekcją w instytucjach kultury" – podejmuje problematykę polityk i strategii związanych z rozwojem kolekcji, zasadami gromadzenia zbiorów, ich ewidencjonowaniem, kontrolą i ruchem (użyczenia). Ufamy, że publikacja posłuży pracownikom partnerskich muzeów jako pomocne źródło wskazówek przy wprowadzaniu regulacji wewnętrznych w instytucjach, a ponadto stanie się narzędziem ułatwiającym zaopiekowanie się zbiorami zgodnie z dobrymi praktykami i standardami muzealniczymi.

Część trzecia – "Rekomendacje i dobre praktyki w zakresie zarządzania kolekcją w instytucjach kultury – opracowywanie zbiorów" – obejmuje kwestie związane z opracowywaniem katalogowym kolekcji: muzealiów, archiwaliów czy obiektów cyfrowych; w wypadku tych pierwszych (część pierwsza publikacji) na przykładach dzieł sztuki, w tym sztuki współczesnej czy plansz komiksowych, przedmiotów historycznych i pamiątek osobistych, judaików lub spuścizn; w wypadku kolekcji cyfrowej (część druga publikacji) na przykładach nagrań z projektów historii mówionej, dokumentacji cyfrowej archiwów prywatnych czy tworzonej przez muzea w terenie dokumentacji miejsc, obiektów architektonicznych.

Część czwarta – "Rekomendacje i dobre praktyki w zakresie zarządzania kolekcją muzealną. Upowszechnianie zbiorów online" – podejmuje problematykę upowszechniania zbiorów online – począwszy od praktycznych aspektów związanych z udostępnianiem cyfrowych odwzorowań muzealiów, po tak złożone zagadnienie, jak budowa portalu internetowego prezentującego kolekcje muzealne. W publikacji Czytelniczki i Czytelnicy znajdą informacje o ścieżkach udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie materiałów, o praktycznych aspektach statusu prawnego zbiorów w kontekście ich upowszechniania, a także o realizacji rzetelnych i wyczerpujących zagadnienie kwerend.

Publikacja "Rekomendacje i dobre praktyki w zakresie zarządzania kolekcją w instytucjach kultury" towarzyszy projektowi "Zbiory na kółkach" w ramach programu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe", realizowanego w latach 2020-2024 oraz ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl

Logotyp Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych