Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Programy dla wybranych grup społecznych

Grupa młodych osób ubranych w białe stroje sportowe gromadzi się na środku sali, każdy wznosi rękę jak do zbiórki popularnej zabawy "palec pod budkę".
fot. Bartek Warzecha

Programy dla wybranych grup społecznych 

  • Programy dla grup marginalizowanych

Cel: obniżenie barier i ułatwianie dostępu do muzealnych wystaw i wydarzeń kulturalno-edukacyjnych oraz przygotowanie specjalnej oferty edukacyjnej.

Adresaci: osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ekonomicznym – seniorzy, dzieci i młodzież z domów dziecka, świetlic środowiskowych, szkół przyszpitalnych, terenów zagrożonych ubóstwem, a także przedstawiciele mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.

Zaplanowanych jest ok. 640 wydarzeń m.in. warsztaty, wykłady, spotkania, oprowadzania, kursy i spacery. Przygotujemy szereg pomocy, jak audiodeskrypcje czy tyflografiki.

 

  • Programy szkoleniowe dla specjalistów, liderów i przedstawicieli służb porządku publicznego

Cel: wzmocnienie kompetencji przeciwdziałania dyskryminacji poprzez narzędzia edukacyjne odwołujące się do historii i dziedzictwa żydowskiego. 
    
Adresaci: specjaliści i liderzy środowiskowi, w tym ludzie związani ze służbami porządku publicznego, szczególnie służby policyjne.

Planujemy niemal 200 wydarzeń, w tym specjalistyczne szkolenia, wykłady i warsztaty. W naszych propozycjach edukacyjnych stawiamy duży nacisk na współuczestnictwo i wykorzystujemy formuły partycypacyjne tak, by osoby uczestniczące były w pełni zaangażowane w proces uczenia się. 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl