Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Programy dla społeczności lokalnych

Kobieta w pasiastej bluzce oglądająca fragment mobilnej wystawy trzyma na rękach niemowlę w kolorowym ubraniu, które czymś zaciekawione patrzy w stronę obiektywu.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Programy dla społeczności lokalnych:

  • "Muzeum na kółkach" – wystawa  podróżująca 

Cel: propagowanie dziedzictwa żydowskiego z uwzględnieniem specyfiki miejscowej oraz tworzenie regionalnych sieci osób zaangażowanych w zachowanie pamięci lokalnej żydowskiej historii.

Adresaci: mieszkańcy miejscowości do 50 tys. mieszkańców oraz uczestnicy festiwali i wydarzeń rocznicowych popularyzujących wielokulturową przeszłość.

Nasza wystawa edukacyjna umieszczona w przenośnym pawilonie odwiedzi kolejne miejscowości w Polsce. Prezentuje ona trójwymiarową makietę sztetla przybliżającą m. in. najważniejsze miejsca polsko-żydowskiego miasteczka i kalendarium porządkujące główne wydarzenia z historii Żydów polskich. A interaktywna mapa odwiedzanej miejscowości, przedstawi punkty związane z lokalną żydowską historią. Wystawie w każdej miejscowości towarzyszy bogaty program edukacyjny, przygotowany w partnerstwie z lokalnymi koordynatorami projektu. 

W wielu miejscowościach "Muzeum na kółkach" towarzyszy wystawa "Z narażeniem życia" poświęcona Polakom ratującym Żydów w czasie Zagłady.

  • "Zbiory na kółkach" to projekt mający na celu wsparcie muzeów z małych miejscowości w zakresie digitalizacji, opracowania merytorycznego i udostępnienia online obiektów materialnego dziedzictwa żydowskiego znajdujących się w ich kolekcjach. Dążymy do promowania dobrych praktyk muzealnych w ochronie zabytków i podniesienia świadomości obecności materialnych pamiątek żydowskiego dziedzictwa kulturowego w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców.

  • Program opisu i oznakowania wybranych cmentarzy żydowskich

Cel: przygotowanie i publikacja online opisów wybranych cmentarzy żydowskich w celu ich upamiętnienia, oznaczenia i ochrony oraz przeprowadzenie w każdym województwie pilotażowego działania edukacyjnego służącego włączeniu lokalnej społeczności w ochronę miejscowego cmentarza żydowskiego.

Adresaci: lokalne społeczności.

Projekt prowadzony we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Na stronach zabytek.pl i na portalu Wirtualny Sztetl opublikowane zostaną teksty i dokumentacja dotyczące ok. 300 cmentarzy. Planujemy działania edukacyjne angażujące lokalną społeczność i umieszczenie, podczas specjalnych ceremonii, tablic informacyjnych na co najmniej 16 cmentarzach.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl